XiangQian, Hu

XiangQian, Hu

Artist

Hu Xiangqian’s art is inspired by current events and his immediate surroundings.

Xu Zhen

Xu Zhen

Artist

Xu Zhen is an artist, a curator and the founder of MadeIn Company, a contemporary art creation corporation based in Shanghai.