XiangQian, Hu

XiangQian, Hu

Artist

Hu Xiangqian’s art is inspired by current events and his immediate surroundings.